تجدید نظر در افکار دولتهای منطقه

سخنرانی در جمع کارکنان وزارتخانه‌های راه، نیرو و ... (حکومت محرومان)
صبح ۱۱ مرداد ۱۳۶۲/ ۲۲ شوال ۱۴۰۳
صدام, سران کشورهای اسلامی, دولت های منطقه, آمریکا و کشورهای اسلامی,
تجدید نظر در افکار دولتهای منطقه

از آنها می‌خواهم که تجدید نظر بکنند در افکار خودشان. آن روزی که شما گرفتار بشوید امریکا به دردتان نمی‌خورد؛ همان طوری که امروز صدام امریکا به دردش نمی‌خورد، هی می‌گوید ما بیطرفیم. نمی‌تواند بگوید من هم طرفم. اصلًا اینها می‌خواهند یک دسته‌ای را به جان هم بریزند و استفاده‌اش را آنها بکنند. آنها حاضر نیستند که سربازهای خودشان را به کشتن بدهند برای خاطر صدام و برای خاطر دیگران. سایر حکومت‌های منطقه بیدار بشوند و گرفتاری صدام برای آنها عبرت باشد. و خدای تبارک و تعالی اگر چنانچه، آنها برگردند و به طریق اسلامی برگردند، خدای تبارک و تعالی بخشنده است و ما هم تابع احکام خدا هستیم.