خوی تجاوزگری صدام

پیام به ملت ایران و مسلمانان جهان در روز قدس (جنایات اسرائیل در لبنان)
۲۵ تیر ۱۳۶۱/ ۲۴ رمضان ۱۴۰۲
دفاع مقدس و دشمن,
خوی تجاوزگری صدام

جنایتکار افسارگسیخته «بگین» و «صدام»، که اینان خوی درندگی و جنایتکاری دارند و زندگی و حیات مادی آنان بستگی به تجاوز به حقوق ملتها و مستضعفان جهان دارد، و تحت ستم قرار دادن و سرکوبی ملتهای مظلوم از افتخارات آنان است.