حب نفسانی صدام

سخنرانی در جمع پرسنل نیروی هوایی و کارکنان هواپیمایی (رمز پیروزی)
صبح ۱۹ بهمن ۱۳۶۱/ ۲۴ ربیع الثانی ۱۴۰۳
دفاع مقدس و دشمن,
حب نفسانی صدام

[صدام] از اول هم که وارد این هجوم‌ شد، بازی‌اش دادند و بزرگمنشی خودش باصطلاح و بلندبینی خودش باصطلاح و آن حب شیطانی نفسانی خودش هم بود.