بی خوابی صدام از ترس

سخنرانی در جمع اعضای کمیته برگزاری هفته جنگ (تحمل مصائب برای حفظ اسلام)
صبح ۱۸ شهریور ۱۳۶۳/ ۱۳ ذی الحجه ۱۴۰۴
دفاع مقدس و دشمن,
بی خوابی صدام از ترس

صدام دست و پا می‌زند، این شب‌ها شاید خوابش نبرد. او مرتب می‌گوید که اگر ایران حمله کند خارک را می‌زنم. او اگر هر لحظه بتواند، خارک را با خاک یکسان می‌کند، او قدرت ندارد.