دروغ بودن ادعای صدام

پیام رادیو- تلویزیونی به ملت و ارتش ایران و عراق (تفاوت انگیزه دو کشور در جنگ)
۴ مهر ۱۳۵۹/ ۱۶ ذی القعده ۱۴۰۰ «۱»
دفاع مقدس و دشمن,
دروغ بودن ادعای صدام

این آدم با تشبثات مختلف که همه‌اش دروغ است، تشبث به اینکه ما عربی هستیم، دروغ می‌گوید، خیر شما امریکایی هستید. شما عرب نیستید. عرب مسلم است. شما عرب نیستید. شما امریکایی هستید.