نیرنگ صدام

پیام به ملت ایران در سالگرد تاسیس نظام جمهوری اسلامی (پنج تذکر)
۱۲ فروردین ۱۳۶۱/ ۶ جمادی الثانی ۱۴۰۲
دفاع مقدس و دشمن,
نیرنگ صدام

لازم است قوای مسلح تا آخرین نقطه و تا پیروزی نهایی دارای آمادگی لازم بوده و از نیرنگ و خطر دشمن در هیچ حال غافل نباشند؛ بویژه دشمنی که تمام قدرتهای شیطانی برای حفظ او کوشش دارند و خود، خوب می‌داند که شکست برای او نابودی است.