جایگزینی عربیت به جای اسلام

پیام رادیو- تلویزیونی به ملت ایران در آغاز سال تحصیلی (حمله صدام به ایران)
ساعت ۷ بعد از ظهر ۳۱ شهریور ۱۳۵۹/ ۱۲ ذی القعده ۱۴۰۰
دفاع مقدس و دشمن,
جایگزینی عربیت به جای اسلام

این می‌خواهد اسلام را از بین ببرد و می‌خواهد عربیّت را به خیال خودش- آن هم نه اینکه واقعاً عقیده دارد به او- می‌خواهد او را جانشین کند و همچو خیالی هم ندارد. می‌خواهد امریکا را دستش را باز کند در این ممالک اسلامی و ما جرممان این است که با امریکا مخالف هستیم. این جرمی که پیش صدام حسین بخشودنی نیست.