استثمار ضعفا، منطق قدرتمندان

سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج درباره دخالت همه جانبه امریکا در ایران‌
۲۹ مهر ۱۳۵۷/ ۱۸ ذی القعده ۱۳۹۸
استکبار جهانی,
استثمار ضعفا، منطق قدرتمندان

ما همه دردمان از اين سران ملتهاست؛ از اين سران دول. همه مصيبتى كه بر ايران دارد وارد مى‌شود و بر ممالك شرق دارد وارد مى‌شود از همين سران به اصطلاح ابرقدرت است، اين قدرتمندان ضعفا را مى‌خواهند به كار بكشند و منافع ضعفا را ببرند؛ يعنى ضعفا كار بكنند، تسليم آنها بكنند. ضعفا گرسنگى بخورند و آنها نفتهايشان را بخورند، آنها معادنشان را از بين ببرند؛ يا اينها گرسنگى بخورند روى اين معادن نفت، اين معادن بزرگ نفت. مردم روى اين معادن بزرگ نفت بنشينند و گرسنگى بخورند. اين منطق اين قدرتمندهاى بزرگ است، مثل شوروى و مثل امريكا و امثال اينهاست. منطقشان اين است؛ و ما مى‌خواهيم كه اين وضع نباشد.