برخورد صدام با عربها

سخنرانی در جمع خانواده شهدا و اقشار مختلف مردم (امتحانات الهی)
۷ دی ۱۳۵۹/ ۲۰ صفر ۱۴۰۱
دفاع مقدس و دشمن,
برخورد صدام با عربها

صدام هم ادعای این را می‌کند که من می‌خواهم که عرب را چه بکنم و با عرب چه بکنم. لکن وقتی که امتحان پیش آمد، اعراب را آن طور در خوزستان به کشتن داد که مغول نکرده بود. و اگر مهلت داده بشود به او، با عراق و ایران و هر جا دستش برسد آن کند که مغول با ایران کرد.