مجوس دانستن مسلمین ایران

سخنرانی در جمع هیاتهای بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها (پاکسازی ادارات)
صبح ۱۴ شهریور ۱۳۶۱/ ۱۶ ذی القعده ۱۴۰۲
دفاع مقدس و دشمن,
مجوس دانستن مسلمین ایران

ما چه بکنیم با یک همچو فاسدی که هم عراق را دارد به تباهی می‌دهد و هم ایران را به خیال خودش؟ ما چه کنیم با یک همچو آدمی که از اول می‌گوید که ما با رژیمی که زرتشتی هستند- نمی‌دانم- مجوس هستند، یک رژیمی که همه‌اش صدای «الله اکبر» است، [مقابله می‌کنیم؟] همه آن بناهایی که در عراق، بناهای اسلامی که در عراق هست، همه‌اش، اگر نگویم همه‌اش، اکثرش از ایرانیها بوده، ایرانیها آن بناها را ساخته‌اند. چطور این آدم به اسم اینکه ایران زرتشتی است- نمی‌دانم- پارس‌اند، از فارس‌اند- مگر فارس بودن اشکال دارد؟- به اسم اینکه همه ایرانی‌ها مجوس هستند، به اسم این، حمله کرد و بعد فهمید که نخیر، اسلام با «الله اکبر» پشت‌گردنی به او می‌زند.