رفتار وحشیانه با مراجع

سخنرانی در جمع اعضای مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق (اجرای احکام خدا)
صبح ۲۹ شهریور ۱۳۶۲/ ۱۲ ذی الحجه ۱۴۰۳
دفاع مقدس و دشمن,
رفتار وحشیانه با مراجع

امروز در مقابل شما چه درندگانی واقع شده‌اند! وقتی انسان می‌بیند که شهید آقای صدر  آن عالم فاضل را و همچنین همشیره ایشان را با چه وضعی شهید کردند، و بعد هم با بیت مرحوم آقای حکیم که آن قدر خدمت کردند و با آقای آقا یوسف حکیم که وقتی انسان ایشان را می‌دید، به یاد قیامت می‌افتاد، آن گونه رفتار نمودند و نود نفر از بیت مرحوم حکیم را گرفتند، شدیداً متاثر شده و می‌فهمد که اینها چه سبع‌هایی هستند. من می‌دانم که مردم عراق از این جهت منزجر هستند. آخر کدام انسانی است که این فشارها را ببیند و متاثر نشود.امیدوارم کارها به زودی درست شود.