ظلم به رجال و ملت

بیانات خطاب به دبیرکل کنفرانس اسلامی (جنایات صدام و لزوم مقابله با آن)
قبل از ظهر ۲۸ مهر ۱۳۵۹/ ۱۰ ذی الحجه ۱۴۰۰
دفاع مقدس و دشمن,
ظلم به رجال و ملت

صدام انتخاباتی اخیراً در عراق پیشنهاد کرد و در مجلسشان گذراندند که هر کس مخالفت کند محکوم به اعدام است، حتی علمایی که ضد او بودند با فشار بردند و از آنها رای گرفتند.
صدام آن قدری که به مملکت خودش جرم مرتکب شده است و آن قدری که رجال دینی و اسلامی را قتل عام کرده است، آن قدر به مملکت ما تجاوز نکرده است. تجاوز او بر ملت خودش بیشتر از تجاوز اوست بر ما.