آواره کردن ملت عراق

سخنرانی در جمع سفیران و وابستگان نظامی کشورهای خارجی (مبارزه با ظلم)
صبح ۲۲ بهمن ۱۳۵۹/ ۵ ربیع الثانی ۱۴۰۱
دفاع مقدس و دشمن,
آواره کردن ملت عراق

مدت کثیری است که دسته دسته و فوج فوج کسانی که در مملکت عراق بودند و اهل آن مملکت بودند، برای اینکه در سابق اجداد آنها از ایران رفته آنجا و بعد هم آنجایی شده است، از آنجا بیرون کردند و آواره کردند. و ما آنها را به واسطه انسانیت و به واسطه اسلامیتی که داریم، آنها را پذیرفتیم، و با آنها با آغوش باز به طوری که با کشور خودمان و افراد کشور خودمان عمل می‌کنیم عمل کردیم.