شرایط آوارگان عراقی

سخنرانی در جمع فرمانده و پرسنل نیروی دریایی ارتش (لزوم نابودی اسرائیل)
۲۳ خرداد ۱۳۶۱/ ۲۰ شعبان ۱۴۰۲
دفاع مقدس و دشمن,
شرایط آوارگان عراقی

دولتمردان ما که می‌گویند این بیچاره‌هایی که از عراق بیرون کردید و فرستادید به اینجا و ما با آغوش باز آنها را پذیرایی می‌کنیم، اینها وطنشان آنجاست، یکی از شرایط ما این است که آنها را راه بدهید، این یک شرط غیر معقول است؟! یک شرطی است زاید بر آن که ما از اول گفتیم؟ راه دادن اهالی یک کشور در محل خودشان و اجازه دادن اینکه آوارگان از آنجا که به زور بیرونشان کردید، برگردند به جای خودشان، این یک چیزی است که ما یک شرط زیادی کردیم؟! نه، این امری است طبیعی.