حبس مردم

سخنرانی در جمع اصناف و بازاریان سراسر کشور (لزوم حمایت بازار از دولت)
صبح ۱۰ بهمن ۱۳۶۱/ ۱۵ ربیع الثانی ۱۴۰۳
دفاع مقدس و دشمن,
حبس مردم

صدام هم مبتلای به جنگ است، همه هم به او کمک می‌کنند. امّا بپرسید از آنهایی که از عراق می‌آیند ببینید چه می‌کند او، بپرسید از این آقایان عراقی که آمدند و فرار کردند آمدند، دارد چه می‌کند با این مردم، این حبسهای او و اشخاص اخیار را در حبسهایش چه می‌کند.