خرد شدن مردم عراق زیر پای صدام

سخنرانی در جمع مسئولان نظام (وظیفه بشر، نزدیک شدن به آرمانهای وحی)
صبح ۲۹ فروردین ۱۳۶۴/ ۲۷ رجب ۱۴۰۵
دفاع مقدس و دشمن,
خرد شدن مردم عراق زیر پای صدام

ما می‌خواهیم به درد ملت عراق برسیم. این ملت عراق مظلوم که دارد خرد می‌شود زیر پای این ظالم و ظالمها، ما می‌خواهیم به درد اینها برسیم. مسلمان نباید به درد مسلمان برسد؟ اسلام حدود دارد؟ ما درد اینها را می‌خواهیم ببینیم چی است.
اینها فریاد «یا للمسلمین» دارند می‌زنند، ما جواب باید بدهیم. ملت عراق دارد خرد می‌شود زیر پای این خبیث. ما پیش خدا جواب باید بدهیم.