قصد نابودی آثار اسلامی

پیام رادیو- تلویزیونی به ملت و ارتش ایران و عراق (تفاوت انگیزه دو کشور در جنگ)
۴ مهر ۱۳۵۹/ ۱۶ ذی القعده ۱۴۰۰ «۱»
دفاع مقدس و دشمن,
قصد نابودی آثار اسلامی

اگر این خبیث دستش برسد، تمام آثار اسلام را در عراق از بین خواهد برد. تمام مساجدتان را از بین خواهد برد. الآن این فرصت نیست برایش. اگر فرصت پیدا بشود برایش تمام آثار اسلام را به آن طوری که رای اینها این طور است، مسلک این طور است، تمام آثار اسلام را اینها خواهند از بین برد.