حمله صدام به شهرها

پیام به ملت و ارتش عراق (دعوت به براندازی حکومت بعث)
۱۲ مهر ۱۳۵۹/ ۲۴ ذی القعده ۱۴۰۰
دفاع مقدس و دشمن,
حمله صدام به شهرها

شما و ما دیدیم که صدام پس از آن همه شرارت و خونریزی و حمله به شهرهای بیگناه و مسلمین بی‌پناه، اکنون تقاضای آتش بس کرده‌ البته هر جنایتکار و غارتگر، پس از جنایت مایل است حریف، ساکت باشد تا او با کمک‌گیری از اشرار و دیگر همجنسان خود و تجدید قوا، به شرارت و خونریزی خود ادامه دهد.