خیانت به مردم خوزستان

سخنرانی در جمع عشایر عرب زبان جنوب (دروغ صدام در دفاع از ملت عرب)
قبل از ظهر ۵ دی ۱۳۵۹/ ۱۸ صفر ۱۴۰۱
دفاع مقدس و دشمن,
خیانت به مردم خوزستان

ما با غمهای شما که برادران ما هستید- چه در سوسنگرد، چه در اهواز و چه در خوزستان، همه اطراف خوزستان، در جنوب، در غرب- با همه شما، با همه کردستانیها، خوزستانیها، سوسنگردیها و همین طور دشت آزادگان، که آقایان از آنجا و از همه اطراف تشریف آوردید، ما با شما همدرد هستیم در مصائبی که بر شما برادران ما وارد شده است و بر اسلام وارد شده است. این مصائب بر اسلام وارد شده است و شما هم فرزندان اسلامید. هر چیزی که بر شما وارد بشود بر همه مسلمین وارد شده است. و هر خیانتی که صدام بر خوزستان بکند بر همه ممالک اسلامی کرده است.