مخازن و معادن شرق، لقمه چرب اجانب

سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج (مبارزه اسلام علیه شاهان و سرمایه داران)
۳۰ مهر ۱۳۵۷/ ۱۹ ذی القعده ۱۳۹۸
استکبار جهانی,
مخازن و معادن شرق، لقمه چرب اجانب

ابتلاى ما اساسش اجانبند، و اين ابتلايى نيست كه تازه ما پيدا كرده باشيم؛ اين خيلى تاريخ قديمى دارد كه از آن وقتى كه اينها راه پيدا كردند به ايران، به شرق، و مطالعات كردند در حال شرق، از آن وقت اينها فهميدند كه يك لقمه چربى است شرق، و داراى مخازن و معادن است و بايد اين را به هر طورى كه هست، اين طعمه را به هر طورى كه هست، بايد اينها ببرند و نگذارند كه مردمِ خود آن ديار استفاده از آن بكنند. و كارشناسانشان معادن ما را همه را مى‌دانند در كجا چه معدنى هست.