حضرت بقیه الله پرچم دار رهایی انسان

پیام به مهاجرین جنگ تحمیلی (لزوم صبر و استقامت)
۲ فروردین ۱۳۶۸/ ۱۴ شعبان ۱۴۰۹
امام زمان (ع),
حضرت بقیه الله پرچم دار رهایی انسان

آخرین ذخیره امامت حضرت بقیه الله- ارواحنا فداه- و یگانه دادگستر ابدی و بزرگ پرچمدار رهایی انسان از قیود ظلم و ستم استکبار.