کشتار مردم ایران

سخنرانی در جمع هیاتهای بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها (پاکسازی ادارات)
صبح ۱۴ شهریور ۱۳۶۱/ ۱۶ ذی القعده ۱۴۰۲
دفاع مقدس و دشمن,
کشتار مردم ایران

شما می‌دانید که هر روز آبادان مورد اصابت گلوله است و موشک است و امثال اینها. هر روز خوب، می‌آیند کنار و از آنجا با آن توپهای دور برد می‌زنند به آن. کی را می‌شکند؟ مردم بیچاره را. مردم که نه، هیچ کار ندارد. جز بقال است و نمی‌دانم خباز است و یک زن بیچاره‌ای است و یک بچه کوچکی است و اینها؟