حمله موشکی به دزفول

مصاحبه با خبرنگاران خارجی در مورد سرنوشت جنگ‌
۱۷ مهر ۱۳۵۹/ ۲۹ ذی القعده ۱۴۰۰
دفاع مقدس و دشمن,
حمله موشکی به دزفول

دولت دست نشانده و جنایتکار عراق به شهرهای ما و مردم عادی حمله کرده و دیشب نیز در دزفول حمله کردند و با موشکهای خودشان بسیاری از مردم را کشتند، ولی ما مواضع نظامی آنها را خواهیم زد و آتیه جنگ با ماست.