وارد کردن خسارات مالی به ایران

سخنرانی در جمع سفرای کشورهای اسلامی (وظیفه دولتها در قبال تجاوز عراق)
۲۸ مهر ۱۳۵۹/ ۱۰ ذی الحجه ۱۴۰۰
دفاع مقدس و دشمن,
وارد کردن خسارات مالی به ایران

او برای اینکه چند کیلومتر زمین خشک، برای این لشکرکشی نمی‌کند و این همه جمعیت اسلام را چه از آن طرف و چه از این طرف به قتال وادارد و به کشتن بدهد و آن همه میلیاردها دینار عراقی و تومان ایرانی را به این دو تا کشور ضرر بزند و آن سلاحهایی که باید ما در مقابل دشمن و در مقابل صهیونیسم و امپریالیسم باید به کار بیندازیم به روی هم بکشیم. و این یک جنایتی است که صدام کرده.