خسارات بی جهت به ایران

بیانات خطاب به دبیرکل کنفرانس اسلامی (جنایات صدام و لزوم مقابله با آن)
قبل از ظهر ۲۸ مهر ۱۳۵۹/ ۱۰ ذی الحجه ۱۴۰۰
دفاع مقدس و دشمن,
خسارات بی جهت به ایران

بدون هیچ سابقه و بدون هیچ دلیلی با پایمال کردن تمام مواضع بین المللی، صدام اقدام به هجوم به ایران کرد، آن هم با اسلحه‌هایی که آن طور که اشخاص مطلع به من توضیح داده‌اند از اسلحه‌هایی است که تا کنون اسرائیل استفاده نکرده است و ایشان استفاده کرده است و بسیاری از پیرمردها و جوانها و کودکان ما را کشته و بسیاری از مخازن ما را خراب کرده است. البته هر کس این چنین جنایاتی بکند و شهرها و روستاهای ما را بگیرد، آرزو می‌کند آتش بس برقرار باشد. او خورده است و برده است و ظلم کرده است و ما خسارات را بدون جهت دیده‌ایم. این امری است که این طور امکان ندارد.