بازدید کارشناسها از جنایات صدام

سخنرانی در جمع فرمانده و پرسنل نیروی دریایی ارتش (لزوم نابودی اسرائیل)
۲۳ خرداد ۱۳۶۱/ ۲۰ شعبان ۱۴۰۲
دفاع مقدس و دشمن,
بازدید کارشناسها از جنایات صدام

کارشناسها بیایند ببینند که شما چه کردید در این کشور، چه جرمهایی را مرتکب شدید. و کارشناسها بیایند ببینند که کی این جنایت را مرتکب شده است.