اقرار به خسارت

سخنرانی در جمع ائمه جماعات و وعاظ تهران و قم (وظیفه روحانیون)
صبح ۳۱ خرداد ۱۳۶۱/ ۲۸ شعبان ۱۴۰۲ «۱»
دفاع مقدس و دشمن,
اقرار به خسارت

چند تا مطلب دیگر داریم باید حاصل بشود، تا حاصل نشود ما در حال جنگ هستیم. یکی اینکه این همه خساراتی که به ما وارد کردی که خودش نوشته، این را اقرار کرده که خساراتی که بر ایران وارد شد، قابل شمارش نیست، به این تعبیر. و از یک طرف هم می‌گوید که ما هزاران اسیر گرفتیم و نمی‌فهمد این را که فردا باید جواب این را بدهد که تو هزاران اسیر گرفتی بیا تحویل بده.