خسارت و آوارگی مردم

سخنرانی در جمع هیاتهای بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها (پاکسازی ادارات)
صبح ۱۴ شهریور ۱۳۶۱/ ۱۶ ذی القعده ۱۴۰۲
دفاع مقدس و دشمن,
خسارت و آوارگی مردم

. ما یک امر حقی می‌خواهیم. ما می‌گوییم یک متجاوز آمده است و آن همه جنایات وارد کرده است؛ آن همه افراد کشته است! آن همه خانه خراب کرده است! آن همه مردم را بی‌خانمان کرده است! آن همه عراقی را بی‌خانمان کرده! این همه افرادی که از عراق فرار کرده‌اند، آمده‌اند اینجا، آواره شدند. همه اینها هستند. خوب، بیاید این آدم، این دولت، این کذا، بیاید، مردم را بنشانند؛ اشخاصی که عاقل هستند، بنشانند و ببینند که ما چه می‌خواهیم. ما می‌گوییم که این جنایاتی که این کرده است، چون پیشقدم بوده است، [مقصر است.] ما غیر دفاع تا کنون هیچ کاری نکرده‌ایم. این جنایات باید جبران بشود. اگر ما دست از [سر] جنایات جانی برداریم، جانی هستیم. کمک به جنایت، خودش یک جنایتی است. ما می‌گوییم که این طور باید باشد. ما می‌گوییم که باید اینها از کشور ما بیرون بروند و تعدی نکنند به کشور ما.