جنایات و خسارات صدام

سخنرانی در جمع مسئولان وزارت امور خارجه (بازتاب جنایات صدام)
صبح ۲۰ مرداد ۱۳۶۲/ ۲ ذی القعده ۱۴۰۳
دفاع مقدس و دشمن,
جنایات و خسارات صدام

صدام که در میدان جنگ شکست خورده است، با بمباران مردم بیگناه نمی‌تواند از مسئولیتی که دارد فرار کند. از قرار اطلاع بمب‌های‌ خوشه‌ای در گیلان‌غرب به کار برده‌اند، این کارها موجب می‌شود تا هم به جنایاتشان افزوده شود و هم به خساراتی که باید بپردازند؛ و به فرض که بماند- که این فرض هم صحیح نیست- باید از عهده تمامی اینها برآید، و آنهایی که او را همراهی می‌کنند باید به محاکمه کشیده شوند و آن روز دور نیست.