نقش تخریبی گروهکها

پیام به کارگران و ملت ایران (نقش کارگران در استقلال کشور)
۱۰ اردیبهشت ۱۳۶۰/ ۲۵ جمادی الثانی ۱۴۰۱
دفاع مقدس و دشمن,
نقش تخریبی گروهکها

برادران عزیز کارگر که برای خودکفایی کشور با جان و دل و کار طاقتفرسا به خدمت به کشور اشتغال دارید. اینان به خیال خام خود می‌خواهند شما عزیزان را آلت مقاصد شوم خود قرار داده و در نفع ابرقدرتها از شما استفاده نمایند. بهوش باشید که اینان کسانی هستند که دانشگاه را سنگر جنگ علیه اسلام و ایران کردند و اصرار آنان و هوادارانشان برای باز شدن دانشگاه به منظور مقاصد شوم امریکاست. اینانند که در کردستان و دیگر جاها بر ضد جمهوری اسلامی با دشمنان اسلام پیوند بسته و به جنگ‌افروزی برخاسته‌اند. و اینان هستند که در هر فرصت جوانان متعهد ما را با اسلحه گرم و سرد مورد حمله قرار داده و می‌دهند. و اینان هستند که پس از هر پیروزی چشمگیر از طرف قوای مسلح در جبهه، در پشت جبهه و در شهرهای مختلف به جنگ‌افروزی و افساد می‌پردازند تا اذهان را از جبهه‌ها معطوف کنند. و اینانند که در توطئه‌ها علیه جمهوری اسلامی دست دارند. برادران و خواهران، بهوش باشید که خدمتهای ارزنده شما در راه کشور عزیز اسلامی با دست جنایتکار این گروهکها به خدمت امریکا کشیده نشود.