صدام سرسپرده امریکا

پیام به مسلمانان ایران و جهان در روز جهانی قدس (بیدارباش به مسلمین)
۱۰ مرداد ۱۳۶۰/ ۳۰ رمضان ۱۴۰۱
دفاع مقدس و دشمن,
صدام سرسپرده امریکا

صدام عفلقی سرسپرده امریکا، به ایران که جز به اسلام و مصالح مسلمین نمی‌اندیشد، حمله کرد و آن چنان سرش به سنگ کوبیده شد که اکنون با توسل به سران عرب و پناه به اسرائیل، دنبال مفرّی «۲» است که او را از سقوط حتمی نجات دهد، و ملت ایران و قوای مسلح شجاع، آن چنان ضربه‌ای به او و طرفداران جنایتکار او زدند که جز تسلیم یا سقوط، مفرّی ندارد و حیله‌های ابلهانه او و بوقهای تبلیغاتی صهیونیسم راهگشای او نخواهد شد.