مخالفت قدرتها با اسلام

سخنرانی در جمع نمایندگان مجلس و مسئولین بنیاد 15 خرداد (مجلس و اهمیت آن)
صبح ۱۴ خرداد ۱۳۶۲/ ۲۲ شعبان ۱۴۰۳
دفاع مقدس و دشمن,
مخالفت قدرتها با اسلام

خوب، مسئله مخالفت همه قدرتمندان دنیاست با ایران، مساله هم یک مسئله‌ای نیست که مخفی باشد، خودشان هم اقرار دارند، خودشان هم می‌گویند که نباید عراق شکست بخورد. میزان، عراق نیست، صدام نیست. میزان، پیشرفت اسلام است. این طور نیست که آنها برای صدام دلسوزی می‌کنند، صدام هم یک آدمی است که- اگر بشود گفت آدم- بعد از بین می‌رود. لکن آنی را که از آن می‌ترسند، از ایران است که می‌ترسند یعنی دنبال شکست ایران‌اند. هر چند رئیس جمهور امریکا ادعا کند که ما بیطرفیمان، همین تازه هم باز گفته است بیطرفیمان محفوظ است؛ لکن یک مسئله‌ای است که همه می‌دانند، دیگر لازم نیست به اینکه ما برهان برایش اقامه کنیم، همه می‌دانند که ایشان تا چه اندازه بیطرف است در این مساله؛ و دیگران هم همین طور، شوروی هم همین طور، فرانسه هم همین طور، دیگران هم همین طور. مساله بیطرفی نیست، مساله طرفداری از هر رژیمی است غیر اسلام و کوبیدن اسلام است به هر ترتیبی که بتوانند.