چپاول ذخایر و منافع

سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج (منطق کارتر و لزوم اعتصاب کارکنان شرکت نفت)
۲۵ آذر ۱۳۵۷/ ۱۵ محرّم ۱۳۹۹
استکبار جهانی,
چپاول ذخایر و منافع

اين منطق صحيح هست در نظر دنيا؟ در نظر عُقلاى دنيا كه يك مملكتى چون منفعت به ايشان مى‌رساند، چون مملكت امريكا از اين منفعت مى‌برد، پس اينها ديگر آزاد نيستند؟ اينها بايد دستشان را روى هم بگذارند تا هر چه منافع دارند، هر چه ذخاير دارند، امريكا و امثال امريكا ببرند؟!