نصیحت به اعضای اجلاس غیر متعهدها

سخنرانی در جمع نمایندگان مجلس و اعضای شورای عالی قضایی (وظایف مسئولان)
صبح ۱۱ خرداد ۱۳۶۱/ ۸ شعبان ۱۴۰۲
دفاع مقدس و دشمن,
نصیحت به اعضای اجلاس غیر متعهدها

از امریکا تا انگلستان، تا فرانسه، تا آلمان تا سایر جاها به راه افتاده‌اند، دستپاچه شده‌اند و هیاهو می‌خواهند راه بیندازند که در این وقت چه می‌شود. این دستجاتی که می‌خواهند صدام را زنده کنند یا تطهیر کنند، چه در بغداد بروند و غیر متعهدین به اصطلاح مجتمع بشوند و چه نروند، مطلب از اینها گذشته است، این مرده، «۲» زنده نخواهد شد. اگر هم بغداد بروید، «۳» یک مرده را رئیس خودتان قرار دهید، یک جنایتکار مرده را انتخاب کرده‌اید و این عار برای شما غیر متعهدها تا قیامت بر پیشانیتان منتقش است. و اگر گمان کنید که با رفتن بغداد و تعیین صدام به ریاست، یا یکی دیگری که مثل صدام است، شما بتوانید که یک کسی که جنایتش آن قدر زیاد است که نمی‌توانیم ما به زبان و قلم، ذکر کنیم آن را، بخواهید تطهیر کنید، او با دریاهای عالم هم تطهیر نخواهد شد و اگر بخواهید عَلَم کنید او را و زنده کنید، این علم خوابید و این نعشش الآن موجود است، الآن یک نعشی است که دارد حرکت آخر عمرش را می‌کند. شماها نمی‌توانید این کار را انجام بدهید، بیخود خودتان را زحمت ندهید و عِرض‌ خودتان را نبرید و برای ماها هم زحمت درست نکنید.