سرپوش نهادن بر جنایات صدام

پیام رادیو- تلویزیونی به ملت ایران در آغاز سال نو (عید از دیدگاه اهل معرفت)
صبح ۱ فروردین ۱۳۶۳/ ۱۷ جمادی الثانی ۱۴۰۴
دفاع مقدس و دشمن,
سرپوش نهادن بر جنایات صدام

شما می‌بینید که در حالی که صدام آن کار را کرد، آن جرم را مرتکب شد، ما را محکوم کردند به جای اینکه اینها بنشینند با هم و بگویند کسی که روی مسلمین، روی ملت عرب، روی ملت غیر عرب، روی فارس، روی همه، بمب‌های شیمیایی می‌ریزد، این محکوم است در دنیا، لکن مجامع دنیا یک کلمه‌ای می‌گویند، باز هم می‌گویند باز معلوم نیست که مال آنجا باشد، معلوم نیست که اینها آن باشد و ما را محکوم می‌کنند. در مقابلش در عین حالی که سازمان بین المللی «۲» این مساله را تعقیب دارد می‌کند، دنبالش بی‌فاصله ایران را برای نقض حقوق محکوم می‌کند. این توطئه است برای پوشاندن او. یا بعدها نمی‌گویند، یا اگر بگویند با این توطئه می‌خواهند روپوشی از آن بکنند، لکن ما متوسل هستیم به خدای تبارک و تعالی.