رفتار مهر آمیز با اسرا

پیام به ملت و ارتش عراق (دعوت به براندازی حکومت بعث)
۱۲ مهر ۱۳۵۹/ ۲۴ ذی القعده ۱۴۰۰
دفاع مقدس و دشمن,
رفتار مهر آمیز با اسرا

این جانب در حالی که به حسب اخبار موثق می‌دانم ملت و قوای مسلح ما با آوارگان به طور اسلامی و انسانی رفتار می‌کنند، از همه آنان می‌خواهم که با اسرا؛ خصوصاً مجروحین و مصدومین آنان هر چه بیشتر محبت و خدمت کنند.