رفتار برادرانه با اسرا

سخنرانی در جمع سفیران و وابستگان نظامی کشورهای خارجی (مبارزه با ظلم)
صبح ۲۲ بهمن ۱۳۵۹/ ۵ ربیع الثانی ۱۴۰۱
دفاع مقدس و دشمن,
رفتار برادرانه با اسرا

ما در این جنگی که آنها هجوم آوردند و تحمیل به ما کردند، اسَرای بسیار از آنها داریم، پناهندگان بسیار از آنها داریم؛ لکن با اسَرا عملی کردیم که هیچ کس با اسَرای خودش آن عمل را نمی‌کند. ما مثل برادرهای خودمان با آنها عمل کردیم. در صورتی که اسَرایی که از ما آنها گرفتند تحت شکنجه هستند. حتی وزیر نفت ما الآن تحت شکنجه است. آن طوری که حتی در روزنامه‌های این دو روز نوشته بودند، به واسطه شکنجه در خطر است، و شاید خدای نخواسته از شکنجه‌هایی که می‌کنند و کردند جان سالم به در نبرد.