دفن اسلام در سازش با قدرتها

سخنرانی در جمع اعضای کمیته برگزاری هفته جنگ (تحمل مصائب برای حفظ اسلام)
صبح ۱۸ شهریور ۱۳۶۳/ ۱۳ ذی الحجه ۱۴۰۴
صلح تحمیلی و حقیقی,
دفن اسلام در سازش با قدرتها

ممکن است بعضی‌ها که این چیزها را ندیده‌اند، با خود بگویند خوب! با قدرت‌ها باید ساخت. ولی باید بدانند که سازش، امروز نابودی تا آخر است، دفن اسلام است تا آخر دنیا.