نادرستی صلح با دشمن درنده خو

سخنرانی در جمع مسئولان نظام (وظیفه بشر، نزدیک شدن به آرمانهای وحی)
صبح ۲۹ فروردین ۱۳۶۴/ ۲۷ رجب ۱۴۰۵
صلح تحمیلی و حقیقی,
نادرستی صلح با دشمن درنده خو

دفاع معنایش این نیست که تا آن گفت که «یا الله! دستت را بده من با هم صلح بکنیم»، ما رها کنیم، این حرف غلطی است. مایی که می‌دانیم ماهیت یک حیوان درنده چی است، ما به واسطه اینکه او می‌گوید که بیایید صلح کنیم، بیاییم صلح کنیم، چه جور، با چی صلح کنیم؟ با کی صلح کنیم؟ ملت عراق صلح کنند، ما صلح می‌کنیم.