برکناری رژیم عراق، شرط صلح

سخنرانی در جمع گروهی از مردم مرزنشین کشور (فداکاری و پایداری مردم در جنگ)
شب ۸ مهر ۱۳۵۹/ ۲۰ ذی القعده ۱۴۰۰
صلح تحمیلی و حقیقی,
برکناری رژیم عراق، شرط صلح

الآن اینها هجوم کردند بر اسلام و ما باید دفاع بکنیم. ابداً قضیه صلح و قضیه سازش در کار نیست. ما اصلًا مذاکرات نمی‌کنیم با اینها. اینها برای اینکه فاسد و مفسد هستند و ما با این اشخاص مذاکره نمی‌کنیم. بله، اگر اینها بروند کنار و از همه جا بروند و بیرون بروند از همه جا و تسلیم بشوند، ما آن وقت ممکن است که به واسطه اینکه بین مسلمین خیلی [تفرقه‌] نشود، ما هم یک سکوتی بکنیم.