مفهوم صلح از نظر ایران

سخنرانی در جمع هیاتهای بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها (پاکسازی ادارات)
صبح ۱۴ شهریور ۱۳۶۱/ ۱۶ ذی القعده ۱۴۰۲
صلح تحمیلی و حقیقی,
مفهوم صلح از نظر ایران

ما همیشه صلح طلب هستیم، لکن نه صلحی که جانی را سر جنایت خودش باقی بگذاریم. همچو صلحی صلح نیست. ما صلحی می‌کنیم که با قدرت و قوّت، دفاع از کشور خودمان، دفاع از اسلام بکنیم.