طرفداری غرب از رژیم شاه به انگیزه سلطه اقتصادی

سخنرانی در جمع بانوان عضو انجمن اسلامی (تدریجی بودن اصلاحات)
۲۹ شهریور ۱۳۵۸/ ۲۸ شوال ۱۳۹۹
استکبار جهانی,
طرفداری غرب از رژیم شاه به انگیزه سلطه اقتصادی

غرب به ما محتاج است، نه ما به او. اين احتياج است كه آنها را وادار مى‌كند كه با همه قوا طرفدارى از محمد رضا بكنند، براى اينكه مى‌بينند محتاج به او هستند، محتاج به اين هستند كه به اين مملكت تسلط پيدا بكنند و از ذخاير اين مملكت ببرند. مملكت ما يك مملكت غنى‌اى است، يك مملكتى است كه همه چيز خودش را مى‌تواند اداره بكند. وسعتش وسعتى است كه براى- از قرارى كه احتمال مى‌دهند- براى صد و پنجاه ميليون جمعيت كافى است و ذخايرش ذخاير بسيار ارزنده است و اميدوارم كه ذخاير انسانى‌اش هم رشد پيدا بكند و انسانها انسانهاى رشيد بشوند.