نجات از دامهای منحرفین

سخنرانی در جمع روسای آموزش و پرورش و اعضای انجمن اسلامی وزارت کشور
صبح ۱۰ تیر ۱۳۵۹/ ۱۸ شعبان ۱۴۰۰
جوانان,
نجات از دامهای منحرفین

من امیدوارم که همه شما و همه ملت ما راه سعادت را به پیش گیرند. و همه سعادتمند بشوند. و جوانهای ما از گرفتاریهایی که برایشان دارند منحرفین پیش می‌آورند نجات بدهد خدای تبارک و تعالی. خداوند همه شما را حفظ کند.