محبوبیت نزد خدای تعالی

پیام به فرماندهان نظامی (تجلیل از رشادتهای رزمندگان در عملیات فتح المبین)
۱۰ فروردین ۱۳۶۱/ ۴ جمادی الثانی ۱۴۰۲
جوانان,
محبوبیت نزد خدای تعالی

جوانان عزیزم و فرماندهان محترم، شما توقع نداشته باشید که من بتوانم از عهده ثنای شما و شکر عمل شما برآیم. شما را همان بس که محبوب خدای تعالی هستید، و خدای شما فرموده که شما را که چون سدی محکم و بنیانی مرصوص در مقابل دشمنان خدا و برای رضای او ایستاده‌اید دوست می‌دارد. و این است جزای شما و این است عاقبت عمل شما.