مجاهدین مخلص

سخنرانی در جمع پرسنل نیروی دریایی و هوایی (آشنایی به وظایف اسلامی و میهنی)
صبح ۱ شهریور ۱۳۶۲/ ۱۴ ذی القعده ۱۴۰۳
جوانان,
مجاهدین مخلص

من از خدای تبارک و تعالی توفیق شما جوانان و همین طور جوانان عزیزی که در خارج کشور به اسلام خدمت می‌کنند، از خدای تبارک و تعالی می‌خواهم. آنها مجاهدینی هستند که با کمال اخلاص دارند خدمت می‌کنند به ایران، و شما مجاهدینی هستید که با اخلاص دارید خدمت می‌کنید به کشورتان، و خداوند با شماست و شما را پیروز می‌کند.