حفظ اخوت و صفا

پیام به ملت ایران به مناسبت استقرار نظام جمهوری اسلامی (شش تذکر)
۱۲ فروردین ۱۳۶۲/ ۱۷ جمادی الثانی ۱۴۰۳
جوانان,
حفظ اخوت و صفا

خوف آن است که اسلحه در دست شما جوانان عزیز موجب غرور و سرکشی شود و آن تحول روحانی عظیم که در شما پیدا شده است از دستتان برود، و شیطان نفس اماره شما را به دام کشد و با سوء رفتار با برادران خود صدق و صفا رخت بربندد و به جای آن کدورت و جفا جایگزین شود، و آن روز فاجعه‌ای است برای اسلام و مصیبت دردناکی است برای شما و یارانتان. پس این اخوت و صفا را هر چه بیشتر حفظ نمایید تا همان طور که تا کنون از پشتیبانی بیدریغ ملت برخوردار بودید از این پس هم برخوردار باشید. خداوند پشت و پناهتان باد.