حفظ کمالات عهد جوانی

سخنرانی در جمع پرسنل سپاه و خانواده شهدا (خطر کسب قدرت اشخاص غیر مهذّب)
صبح ۱۵ آبان ۱۳۶۲/ ۳۰ محرّم ۱۴۰۴
جوانان,
حفظ کمالات عهد جوانی

ممکن است که یک جوانی خیلی مهذب هم باشد، خیلی هم خوب باشد، لکن بتدریج برسد به اینکه یک وقت ظالم بشود.