اعلام نظر حقوقدانان درباره قانون اساسی

سخنرانی در جمع نمایندگان مردم سیستان و سواحل جنوب (قانون اساسی)
صبح ۳۰ خرداد ۱۳۵۸/ ۲۵ رجب ۱۳۹۹
حقوقدانان، حکام شرع و قضات,
اعلام نظر حقوقدانان درباره قانون اساسی

الآن این چیزی که مهم است این معناست که همه شما با هم نظر کنید به قانون اساسی، و اهل نظرتان، حقوقدانهای مسْلم، روشنفکرهای متعهد به اسلام، مهندسین، روحانیین، همه اینها، الآن نظر بدهند راجع به قانون اساسی، نگذارند که‌ دیگران نظر بدهند و بعد ببینند چه خواهد شد.