منافع معادن در درست دشمنان

سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (نظم در امور- بررسی احزاب داخلی و خارجی)
قبل از ظهر ۱۵ بهمن ۱۳۵۹/ ۲۸ ربیع الاول ۱۴۰۱
استکبار جهانی,
منافع معادن در درست دشمنان

ظرف قريب به پنجاه سال، تمام اين كارخانجاتى كه ما داشتيم و تمام اين معادنى كه ما داشتيم در خدمت ملت نبوده است. بلكه زحمت را ملت ما كشيدند و عَمَلگى را آنها كردند، و منافع را دشمنان آنها بردند. شماها در معادن با آن سختيها و با آن زحمتها كار كرديد و كارگران معدن نفت با آن رنجها و زحمتها كار كردند، نتيجه كارهاى همه را دشمنهاى همين ملت بردند.