بازار منشا مخالفت با شاه

مصاحبه با آژانس «سیگما» درباره نقش و ماهیت بازار
۲۰ دی ۱۳۵۷/ ۱۱ صفر ۱۳۹۹
بازاریان,
بازار منشا مخالفت با شاه

[آیا بازار همیشه منشا مخالفت با شاه بوده است؟]
- بازار هیچ گاه تا به حال حمایت از شاه نکرده است و اگر گاهی چنین چیزی به آن نسبت داده شده است، صرفاً تهمت است.